Câu hỏi: Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là?

Câu hỏi: Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là?
A. Năng lượng.
B. Công nghiệp.
C. Nông nghiệp.
D. Dịch vụ.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp là ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh