Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải có cự li vận chuyển lớn nhất là

Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải có cự li vận chuyển lớn nhất là
A. Đường bộ. B. Đường hàng không.
C. Đường sông.D. Đường biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Đường hàng không có khối lượng vận chuyển nhỏ nhất nhưng chủ yếu là vận chuyển quốc tế, đường dài nên có cự li vận chuyển lớn nhất.

Author: Cô Minh Anh