Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là

Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là
A. Đường bộ. B. Đường sắt.
C. Đường sông.D. Đường biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Đường biển có khối lượng vận chuyển không lớn nhưng do quá trình vận chuyển dài (chủ yếu vận chuyển quốc tế) nên có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất (130015,5 triệu tấn), tiếp đến là đường bộ, đường sông,…

Author: Cô Minh Anh