Câu hỏi: Ngành hàng không của Hoa Kì vận chuyển số lượng khách hàng chiếm khoảng:

Câu hỏi: Ngành hàng không của Hoa Kì vận chuyển số lượng khách hàng chiếm khoảng:
A. 1/2 của toàn thế giới.
B. 1/5 của toàn thế giới.
C. 1/3 của toàn thế giới.
D. 1/4 của toàn thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/44, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh