Câu hỏi: Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là?

Câu hỏi: Ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì là?
A. Nông nghiệp.
B. Ngư nghiệp.
C. Tiểu thủ công nghiệp.
D. Công nghiệp

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh