Câu hỏi: Ngành thương mại không có vai trò nào dưới đây?

Câu hỏi: Ngành thương mại không có vai trò nào dưới đây?
A. Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
B. Điều tiết sản xuất.
C. Hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra các tập quán tiêu dùng mới.
D. Cho phép khai thác tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Ngành thương mại có vai trò là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng; điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng và tạo ra các tập quán tiêu dùng mới.

Author: Cô Minh Anh