Câu hỏi: Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới

Câu hỏi: Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới
A. 7B. 8
C. 9D. 10

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. 10
Giải thích: trang 40 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh