Câu hỏi: Nghành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn ?

Câu hỏi: Nghành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn ?
A. Công nghiệp chế biến.
B. Công nghiệp dệt may.
C. Công nghiệp cơ khí.
D. Công nghiệp khai thác khoáng sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Ngành công nghiệp khai thác các loại khoáng sản cần một không gian rộng lớn để vận chuyển, khai thác và đào các nguyên – vật liệu không cần thiết ra khỏi vị trí ban đầu,…

Author: Cô Minh Anh