Câu hỏi: Nghành công nghiệp trụ cột trong chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc là:

Câu hỏi: Nghành công nghiệp trụ cột trong chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc là:
A. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng.
B. Chế tạo máy, chế biến gỗ, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng.
C. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất máy bay, xây dựng.
D. Chế tạo máy, điện tử, dệt may, sản xuất ô tô, xây dựng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh