Câu hỏi: Người dân Nga có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ là 99%. Đây là yếu tố thuận lợi nhất để giúp Liên Bang Nga

Câu hỏi: Người dân Nga có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ là 99%. Đây là yếu tố thuận lợi nhất để giúp Liên Bang Nga
A. phát triển các ngành cần nhiều lao động.
B. tiếp thụ khoa học – kĩ thuật thế giới và đầu tư nước ngoài.
C. có đời sống văn hóa – chính trị ổn định.
D. phát triển mạnh các ngành khoa học cơ bản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Người dân Nga có trình độ học vấn khá cao. Tỉ lệ biết chữ 99%. Đây là yếu tố thuận lợi giúp LB Nga tiếp thu thành tựu khoa học, kĩ thuật của thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài.

Author: Cô Minh Anh