Câu hỏi: Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Iênítxây là

Câu hỏi: Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Iênítxây là
A. nước mưa.
B. băng tuyết tan.
C. nước các hồ, đầm.
D. nước ngầm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/58, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh