Câu hỏi: Nguồn lực bên ngoài có vai trò

Câu hỏi: Nguồn lực bên ngoài có vai trò
A. Quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.
B. Quyết định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của một nước.
C. Rất ít tới sự phát triển kinh tế – xã hội của một nước.
D. To lớn, góp phần quyết định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của một nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/100 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh