Câu hỏi: Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là

Câu hỏi: Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là
A. Năng lượng gió.
B. Năng lượng thuỷ triều.
C. Năng lượng bức xạ Mặt Trời.
D. Năng lượng địa nhiệt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Cơ chế của vòng tuần hoàn nước là: Do tác dụng của nhiệt độ nước biển và đại dương bốc hơi rồi hình thành mây. Gió đưa mây vào vào đất liền gây mưa, một phần nước mưa tụ lại thành sông suối rồi chảy ra biển, phần khác ngấm xuống đất tạo ra nguồn nước ngầm chảy ra sông suối rồi ra biển. Như vậy, nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là năng lượng bức xạ Mặt Trời (nhiệt độ, gió,…).

Author: Cô Minh Anh