Câu hỏi: Nguồn năng lượng nào sau đây được sử dụng sớm nhất trong việc sử dụng năng lượng của thế giới?

Câu hỏi: Nguồn năng lượng nào sau đây được sử dụng sớm nhất trong việc sử dụng năng lượng của thế giới?
A. Than đá.
B. Dầu mỏ.
C. Sức nước.
D. Năng lượng Mặt Trời.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh