Câu hỏi: Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ tài nguyên nào dưới đây?

Câu hỏi: Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ tài nguyên nào dưới đây?
A. Dầu khí.
B. Than đá.
C. Củi, gỗ.
D. Sức nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh