Câu hỏi: Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh vật là?

Câu hỏi: Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh vật là?
A. Nhiệt độ Trái Đất nóng lên.
B. Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.
C. Sử dụng chất nổ trong quá trình khai thác.
D. Diện tích rừng ngày càng thu hẹp.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân chính gây nên sự suy giảm đa dạng sinh vật là khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.
Ví dụ:
– đốt rừng, chặt phá rừng quá mức làm thu hẹp diện tích rừng.
– đánh bắt quá mức làm suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ, sử dụng chất nổ trong quá trình khai thác…
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh