Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?

Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?
A. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.
B. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc.
C. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.
D. Cả 3nguyên nhân trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cả 3nguyên nhân trên.
Giải thích: trang 39 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh