Câu hỏi: Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân khiến tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân khiến tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện?
A. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế.
B. Phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.
C. Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài.
D. Đẩy mạnh chống tham nhũng, tăng cường buôn bán nội địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nguyên nhân khiến cho nền kinh tế của nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện là do: Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài, Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế. Đồng thời, phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.

Author: Cô Minh Anh