Câu hỏi: Nguyên nhân nào làm cho diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào làm cho diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm?
A. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cơ cấu cây trồng.
B. Nhu cầu sử dụng gạo giảm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
C. Nguồn nước ngày càng hạn chế, nhu cầu gạo giảm.
D. Năng suất lúa tăng, đẩy mạnh nhập khẩu lúa gạo.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ xu hướng phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Giải thích: Hiện nay các nước đang phát triể ở Đông Nam Á đang có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và xây dựng. Do đó nhiều diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp (xây dưng nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, mở rộng đô thị,…).
– Mặt khác, trong ngành nông nghiệp nói riêng, cơ cấu cây trồng cũng có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp nhằm mang lại nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thu ngoại tệ và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
=> Như vậy, diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm chủ yếu là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cơ cấu cây trồng.
Chọn: A.

Author: Cô Minh Anh