Câu hỏi: Nguyên nhân nào sau đây làm cho nền kinh tế của Mĩ La – tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và phụ thuộc vào nước ngoài?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào sau đây làm cho nền kinh tế của Mĩ La – tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và phụ thuộc vào nước ngoài?
A. Thiếu đường lối phát triển độc lập, tự chủ.
B. Sự biến động mạnh của thị trường thế giới.
C. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
D. Tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Do chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập, tự chủ, nên các nước Mĩ La – tinh phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.

Author: Cô Minh Anh