Câu hỏi: Nguyên nhân sinh ra chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là:

Câu hỏi: Nguyên nhân sinh ra chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là:
A. Trái Đất tự quay quanh trục
B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi
D. Trái Đất có dạng hình cầu

Gợi ý câu trả lời

Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động cho ta ảo giác Mặt Trời chuyển động.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh