Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Khí áp tăng làm cho nhiệt độ không khí tăng.
B. Khí áp tăng làm cho nhiệt độ không khí giảm.
C.Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp tăng.
D. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp giảm.

Gợi ý câu trả lời

Nhiệt độ càng tăng, khí áp càng giảm và ngược lại (vì nhiệt độ tăng → không khí nở ra làm giảm tỉ trọng).
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh