Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây là đúng ?

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây là đúng ?
A. khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí tăng.
B. khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí giảm.
C. nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp tăng.
D. nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp giảm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/45 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh