Câu hỏi: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?

Câu hỏi: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?
A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.
B. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
C. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.
D. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/44, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh