Câu hỏi: Nhận định nào sau đây đúng với ngành giao thông vận tải?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây đúng với ngành giao thông vận tải?
A. Chất lượng sản phẩm được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn.
B. Phục vụ nhu cầu đi lại của người có bằng tái xe máy, oto, đi xe công cộng
C. Cung cấp nông sản cho người dân, góp phần bữa ăn thêm dinh dưỡng.
D. Tăng cường sức mạnh của quốc phòng, tạo điều kiện giao lưu kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Đặc điểm của ngành giao thông vận tải là:
– Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là sự chuyên chở người và hàng hóa.
– Chất lượng sản phẩm được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn.
– Tiêu chí đánh giá là khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình

Author: Cô Minh Anh