Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo:

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo:
A. Là kết quả lao động của con người
B. Phát triển theo các quy luật riêng của nó
C. Tồn tại phụ thuộc vào con người
D. Sẽ tự huỷ hoại nếu không được sự chăm sóc của con người

Gợi ý câu trả lời

– Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người, con người không tác động vào thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.
⇒ Đáp án A, C, D đúng.
– Môi trường nhân tạo tồn tại hay không là phụ thuộc vào sự chăm sóc tác động của con người và nó không thể tự phát triển theo các quy luật riêng của mình (khác với môi trường tự nhiên)
⇒ Nhận xét B. Phát triển theo các quy luật riêng của nó là không đúng
– Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người, con người không tác động vào thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.
⇒ Đáp án A, C, D đúng.
– Môi trường nhân tạo tồn tại hay không là phụ thuộc vào sự chăm sóc tác động của con người và nó không thể tự phát triển theo các quy luật riêng của mình (khác với môi trường tự nhiên)
⇒ Nhận xét B. Phát triển theo các quy luật riêng của nó là không đúng
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh