Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?
A. Tất cả các nước thành viên EU đều sử dụng đồng tiền chung Ơ – rô.
B. Năm 2014, có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền chung Ơ – rô.
C. Năm 2018, đã có 19 nước thành viên sử dụng đồng tiền chung Ơ – rô.
D. Một số nước không thuộc EU đã chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Trong việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ – rô):
– Trong số 27 thành viên, đến năm 2014 có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền Ơ-rô và đến năm 2018 thì đã lên thành 19 nước sử dụng đồng tiền chung (Ơ – rô).
– Còn lại 8 nước thành viên chưa tham gia (Ví dụ: Đan Mạch, Thủy Điển,…).
– Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết định chọn Ơ – rô làm tiền tệ chính thức (Andorra, Kosovo,…).

Author: Cô Minh Anh