Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?
A. Nằm ở bán cầu Đông.
B. Nằm ở bán cầu Tây.
C. Tiếp giáp Canađa.
D. Tiếp giáp Đại Tây Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh