Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không phải là chức năng của môi trường địa lí?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không phải là chức năng của môi trường địa lí?
A. Là không gian sống của con người .
B. Nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.
C. Nơi chứa đựng phế thải do con người tạo ra.
D. Quyết định sự phát triển xã hội loài người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/159, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh