Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là vai trò của ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là vai trò của ngành dịch vụ?
A. Hạn chế sự phát triển các ngành sản xuất vật chất trong nước.
B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo việc làm cho người dân.
C. Cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, ưu đãi tự nihên.
D. Sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế.
– Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.
– Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.
– Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại phục vụ con người.

Author: Cô Minh Anh