Câu hỏi: Nhận định sau đây đúng với vai trò của ngành chăn nuôi đối với con người:

Câu hỏi: Nhận định sau đây đúng với vai trò của ngành chăn nuôi đối với con người:
A. Cung cấp nguồn lương thực bổ dưỡng cho con người.
B. Đảm bảo nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.
C. Cung cấp nhiên liệu cho công nghiệp chế biến.
D. Là dược liệu, ít có giá trị xuất khẩu thu ngoại tệ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/114, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh