Câu hỏi: Nhận nào dưới đây chưa chính xác?

Câu hỏi: Nhận nào dưới đây chưa chính xác?
A. Các thành phần của lớp vỏ địa lí đều chịu tác động của ngoại lực và nội lực.
B. Lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau.
C. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biến đổi.
D. Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần khác.

Gợi ý câu trả lời

– Trong lớp vỏ địa lí chỉ cần một thành phần bị biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi của tất cả các thành phần khác. Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc lẫn nhau và tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của các hoạt động ngoại lực và nội lực.
⇒ Nhận xét A, B, C đúng
– Khi một thành phần bị biến đổi sẽ ảnh hưởng đến thành phần khác trong lớp vỏ địa lí. Ví dụ: bề mặt địa hình bị thay đổi do tác động của nội lực nâng lên hoặc ngoại lực làm san bằng ⇒ sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của sông ngòi, làm thay đổi tốc độ dòng chảy.
[I]⇒ Nhận xét C. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi là không đúng.[/I]
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh