Câu hỏi: Nhận nào dưới đây chưa chính xác?

Câu hỏi: Nhận nào dưới đây chưa chính xác?
A. Các thành phần của lớp vỏ địa lí đều chịu tác động của ngoại lực và nội lực.
B. Lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau.
C. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi.
D. Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần khác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/75, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh