Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu dịch vụ là

Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu dịch vụ là
A. Quy mô, cơ cấu dân số.
B. Mức sống và thu nhập thực tế.
C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
D. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/135 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh