Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là
A. Đói nghèo.
B. Ô nhiễm môi trường.
C. Thất nghiệp và thiếu việc làm.
D. Mức ổn định do vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục III, SGK/108 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là
A. Mức ổn định do vấn đề dân tộc, tôn giáo.
B. Đói nghèo, lạc hậu, bệnh tật.
C. Ô nhiễm môi trường.
D. Thất nghiệp và thiếu việc làm.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Các nước Đông Nam Á có nhiều dân tộc nhưng lại phân bố rộng không theo biên giới quốc gia nên gây khó khăn lớn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước.
Chọn: A.

Author: Cô Minh Anh