Câu hỏi: Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?

Câu hỏi: Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?
A. Lực lượng lao động dồi dào.
B. Nhu cầu du lịch lớn.
C. Di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.
D. Cơ sở hạ tầng du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nhân tố quyết định sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam là các loại di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.

Author: Cô Minh Anh