Câu hỏi: Nhân tố nào làm cho tỉ suất từ thô trên thế giới giảm ?

Câu hỏi: Nhân tố nào làm cho tỉ suất từ thô trên thế giới giảm ?
A. Chiến tranh gia tăng ở nhiều nước .
B. Thiên tai ngày càn nhiều.
C. Phong tục tập quán lạc hậu.
D. Tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/84 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh