Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất tới tốc độ dòng chảy của sông

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất tới tốc độ dòng chảy của sông
A. Độ dốc địa hình.
B. Cấu trúc các lớp đất đá.
C. Hướng chảy của sông.
D. Chiều dài sông.

Gợi ý câu trả lời

Nơi nào có độ dốc lớn, nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh; còn nơi nào bằng phẳng thì nước chảy chậm, lũ lên chậm và kéo dài.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất tới tốc độ dòng chảy của sông

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất tới tốc độ dòng chảy của sông
A. Độ dốc địa hình.
B. Cấu trúc các lớp đất đá.
C. Hướng chảy của sông.
D. Chiều dài sông.

Gợi ý câu trả lời

Nơi nào có độ dốc lớn, nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh; còn nơi nào bằng phẳng thì nước chảy chậm, lũ lên chậm và kéo dài.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh