Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách, đặc biệt là bằng đường bộ?

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách, đặc biệt là bằng đường bộ?
A. Quy mô, cơ cấu dân số.
B. Phân bố dân cư, đô thị.
C. Trình độ phát triển kinh tế.
D. Truyền thống, phong tục tập quán.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/139, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh