Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?
A. Quy mô dân số, lao động.
B. Phân bố dân cư.
C. Truyền thống văn hoá.
D. Trình độ phát triển kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/135, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh