Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển mạnh của sinh vật?

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển mạnh của sinh vật?
A. Nhiệt độ.
B. Nước và độ ẩm.
C. Ánh sáng.
D. Đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nước và độ ẩm không khí là môi trường thuận lợi, thúc đẩy sinh vật phát triển mạnh.

Author: Cô Minh Anh