Câu hỏi: Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là do

Câu hỏi: Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là do
A. Các yếu tố của khí hậu (nhiệt, mưa, ánh sáng).
B. Tác động của các loại đất, nhóm đất.
C. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
D. Các nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Author: Cô Minh Anh