Câu hỏi: Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới chế độ nước sông của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á là

Câu hỏi: Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới chế độ nước sông của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á là
A. chế độ mưa.
B. thực vật.
C. hồ, đầm.
D. địa hình

Gợi ý câu trả lời

Các nước Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.-> lượng mưa trung bình năm lớn (1500 – 2000mm) → đây là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi
⇒ chế độ mưa theo mùa cũng quy định chế độ nước sông thay đổi theo mùa (mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô)
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh