Câu hỏi: Nhận xét đúng nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kì là

Câu hỏi: Nhận xét đúng nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kì là
A. Nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn.
B. Nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng nghèo nàn, diện tích rừng khá lớn.
C. Nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng còn ít.
D. Nhiều kim loại đen, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh