Câu hỏi: Nhận xét đúng về các nguồn năng lượng của công nghiệp điện lực Hoa Kì là?

Câu hỏi: Nhận xét đúng về các nguồn năng lượng của công nghiệp điện lực Hoa Kì là?
A. Chỉ gồm năng lượng thủy điện và nhiệt điện.
B. Đa dạng từ nhiệt điện, điện nguyên tử, thủy điện, địa nhiệt, gió, mặt trời.
C. Gồm năng lượng điện nguyên tử, thủy điện, nhiệt điện.
D. Chỉ phát triển điện nguyên tử và thủy điện.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp điện lực Hoa Kì phát triển đa dạng từ nhiệt điện đến điện nguyên tử, thủy điện, điện địa nhiệt, điện từ gió, điện mặt trời.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh