Câu hỏi: Nhận xét nào dưới đây chính xác nhất về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí?

Câu hỏi: Nhận xét nào dưới đây chính xác nhất về quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí?
A. Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau.
B. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi.
C. Chỉ có một số thành phần của lớp vỏ địa lí chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực.
D. Một thành phần của lớp vỏ địa lí biến đổi rất khó làm biến đổi tất cả các thành phần tự nhiên khác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực, vì thế chúng không tồn tại và phát triển một cách cô lập. Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau. Khi một thành phần của của lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi của tất cả các thành phần khác. Như vậy, các ý B, C, D chưa chính xác.
– Nhận xét A: Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau là chính xác nhất.

Author: Cô Minh Anh