Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư- xã hội của Lào và Cam-pu-chia

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư- xã hội của Lào và Cam-pu-chia
A. Lào có trình độ dân trí cao hơn Cam-pu-chia nhưng GDP/người thấp hơn Cam-pu-chia.
B. Lào có trình độ dân trí thấp hơn Cam-pu-chia nhưng GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
C. Lào có trình độ dân trí và GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
D. Lào có trình độ dân trí và GDP/người thấp hơn Cam-pu-chia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Lào có trình độ dân trí và GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
Giải thích: Năm 2002: tỉ lệ người biết chữ của Lào là 56%, Cam-pu-chia là 35%; năm 2001: GDP/người của Lào là 317 USD, Cam-pu-chia là 280 USD (trang 64 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh