Câu hỏi: : Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm kinh tế của Lào :

Câu hỏi: : Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm kinh tế của Lào :
A. Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
B. Công nghiệp và dịch vụ tỉ trọng còn nhỏ trong cơ cấu GDP.
C. Các sản phẩm chính: Cà phê, hạt điều, lúa gạo, quế, sa nhân, gỗ, thiếc, thạc cao, điện.
D. Cả 3 đáp áp trên đều đúng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cả 3 đáp áp trên đều đúng.
Giải thích: Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, năm 2002 là 52,9%. Công nghiệp và dịch vụ tỉ trọng còn nhỏ trong cơ cấu GDP, năm 2002, tỉ trọng công nghiệp là 22,8%, dịch vụ chiếm 24,3% trong cơ cấu GDP. (trang 64 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh