Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây đúng về sự phân bố các dòng biển lạnh trên Trái Đất?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây đúng về sự phân bố các dòng biển lạnh trên Trái Đất?
A. Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 40[sup]0[/sup]gần bờ đông các lục địa chảy về xích đạo.
B. Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 40[sup]0[/sup]gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo.
C. Thường phát sinh ở hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về cực.
D. Xuất phát từ hai chí tuyến Bắc (Nam) gần bở đông các đại dương chảy về phía cực.

Gợi ý câu trả lời

– Các dòng biển lạnh xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 40[sup]0[/sup] gần bờ đông các đại dương, chảy về xích đạo.
⇒ + Nhận xét A : các dòng biển lạnh xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 40[sup]0[/sup] [I]gần bờ đông các lục địa[/I] là không đúng → loại
+ Nhận xét B: Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 40[sup]0[/sup] gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo
-> B đúng
– Nhận xét C: Thường phát sinh ở hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về cực ⇒ là sự phân bố của dòng biển nóng ⇒ loại
– Nhận xét D: Xuất phát từ [I]hai chí tuyến Bắc (Nam)[/I] gần bờ đông các đại dương [I]chảy về phía cực[/I] ⇒ không đúng → loại
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh