Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Sản lượng than, dầu mỏ, điện và thép đều tăng lên liên tục qua các năm.
B. Sản lượng điện tăng nhanh nhất so với các sản phẩm còn lại.
C. Sản lượng than tăng chậm nhất so với các sản phẩm còn lại.
D. Sản lượng thép tăng chậm hơn sản lượng dầu mỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nhận xét
– Sản lượng than, dầu mỏ, điện và thép đều tăng lên liên tục qua các năm => Nhận xét A đúng.
– Áp dụng công thức tính: tốc độ tăng sản lượng = sản lượng năm năm 2013 / sản lượng năm 1950 => Sản lượng than tăng gấp 3.8 lần, dầu mỏ tăng gấp 7.1 lần , điện tăng gấp 24 lần, thép tăng 7.4 lần.
Như vậy:
– Sản lượng điện tăng nhanh nhất (gấp 24 lần) => Nhận xét B đúng.
– Sản lượng than tăng chậm nhất (gấp 3.8 lần) => Nhận xét C đúng.
– Sản lượng thép tăng nhanh hơn sản lượng dầu mỏ (7.4 lần > 7.1 lần).
=> Nhận xét D. Sản lượng thép tăng chậm hơn dầu mỏ là không đúng.

Author: Cô Minh Anh